טמענטשן וואָס זאָרגן און פאַרשטיין

נפשי איז אַן אָרגעניזאַציע וואָס איז אויפגעשטעלט געוואָרן צו צושטעלן באַדינונג און שטיצע צו די וואָס ליידן פון גייסטיגע און געמוהטיגע קראַנקהייטן, און אויך זייערע משפחות.

נפשי איז בעיקר געווידמעט פאַר די באַדאַרפענישן פונ’ם היימישן עולם, וואָס שפירט זיך שטאַרק אומבאַקוועם און פאַרצווייפלט ווען ס’האַנדעלט זיך אין די סאָרט עניינים און דאָס מאַכט עס פיהל שווערער פאַר זיי זיך ָאנצוטרעפן  אין די רעכטיגע און פאַסיגע געזונטס-הילף און שטיצע אין דעם גאָר פיינליכן מצב.

נפשי’ס  צוועק און ציל איז צו צושטעלן צוטריט צו די בעסטע אינפאָרמאַציע וואָס איז פארהאַנען, און צו צושטעלן אַ טרעף-פונקט פון שטיצע און חיזוק.

View Theme Features →

 
Latest from the blog
sibling support

Families of people with Mental illness may also benefit from therapy. The challenges of dealing with an ill relative on…

What to prepare when going to a doctor

You’re likely to start by seeing your family doctor or a general practitioner. However, in some cases when you call to…